PL |EN
Alpiq w: Polska
Grupa Alpiq

Uwaga dotycząca ochrony danych przez Alpiq

Informacje o Grupie i naszej witrynie

Dziękujemy za odwiedzenie Witryny Alpiq (dalej zwanej "Witryną"). Przed skorzystaniem z naszej Witryny lub przesłaniem swoich danych osobowych (dalej zwanych "Danymi Osobowymi"), proszę zapoznać się z niniejszą uwagą dotyczącą ochrony danych.

Nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne odgrywają zasadniczą rolę w działalności Alpiq i dlatego uznajemy zagadnienie prywatności za ważną kwestię. Szanujemy Państwa prawo do prywatności podczas komunikowania się z nami przy wykorzystaniu zwartych w naszej Witrynie serwisów. Dlatego tez chcielibyśmy poinformować Was o danych, jakie zbieramy i w jaki sposób przesłane przez Was za pośrednictwem niniejszej Witryny dane są przez nas traktowane, oraz wyjaśnić środki ostrożności, jakie podejmujemy w celu ochrony Państwa danych osobowych. Jeżeli nie zgadzacie się na opisane poniżej przetwarzanie danych, proszę opuścić naszą Witrynę po przeczytaniu niniejszej uwagi dotyczącej ochrony danych i nie przesyłać do nas żadnych Danych Osobowych.

Niniejsza uwaga dotycząca ochrony danych dotyczy zbierania danych osobowych w trybie on-line dla potrzeb komunikacji pomiędzy Alpiq a osobami odwiedzającymi niniejszą Witrynę.

Zastrzegamy sobie prawo uzupełnienia niniejszej uwagi dotyczącej ochrony danych w dowolnym czasie. Proszę upewnić się, że regularnie zapoznajecie się Państwo z najnowszą wersją niniejszej uwagi dotyczącej ochrony danych. Paragraf "Ostatnia aktualizacja" wskazuje, kiedy takie ostatnie uaktualnienie miało miejsce.


Zbieranie danych i cel ich użycia

Za każdym razem, gdy odwiedzacie naszą Witrynę, nasz serwer rejestruje adres IP, z którego się łączycie, jak również – między innymi – informacje na temat używanej przeglądarki (zwane dalej "Danymi"). Dane te służą do rejestracji komunikacji pomiędzy Wami a spółką Alpiq. Są one wykorzystywane do celów statystycznych i wewnętrznych działań mających na celu polepszenie jakości serwisu. Do tego celu wykorzystywane są także cookies (patrz niżej).

Odwiedzając naszą Witrynę, możecie zadecydować o przesłaniu do nas szczegółowych informacji personalnych, takich jak imię i nazwisko, adres, nazwa użytkownika, hasło, itd. (zwanych dalej "Danym Osobowymi"). Dane Osobowe są przesyłane poprzez wypełnienie formularza on-line. Za każdym razem, gdy będziemy przetwarzać Dane Osobowe, poinformujemy Państwa o typie informacji, jakie zbieramy, oraz o sposobie ich wykorzystania na tej samej stronie, na której będziecie wprowadzać swoje Dane Osobowe. Możecie też sprawdzić, podanie których danych jest obowiązkowe dla zapewnienia wam wymaganych usług, a które z nich są opcjonalne. Dane obowiązkowe są oznaczone gwiazdką.


Cookies

Do śledzenia wykorzystania strony w celu ulepszenia jakości naszych usług i lepszego zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej Witryny mogą zostać wykorzystane cookies lub inne metody. Większość przeglądarek internetowych jest domyślne tak skonfigurowana, by przyjmować cookies. Dane są zbierane automatycznie pod nazwą serwera naszej strony o następującej domenie: Alpiq.com. Jeśli Państwo tego chcecie, możecie zapobiec zapisywaniu cookies na waszym komputerze. Aby to zrobić, musicie zmienić ustawienia przeglądarki w następujący sposób: Internet Explorer 6/7: W menu "Narzędzia" wybierzcie "Opcje internetowe", następnie "Prywatność" lub "Bezpieczeństwo" i ustawcie żądany poziom "Prywatności" bądź "Bezpieczeństwa". Firefox 2/3: W menu "Narzędzia" wybierzcie "Opcje", następnie "Prywatność" i odznaczcie pole wyboru "Akceptuj cookies ze stron internetowych". Funkcjonowanie aplikacji, które bezwzględnie wymagają korzystania z plików cookie, zostanie przez wyłączenie plików cookie ograniczone lub całkowicie uniemożliwione.


Hiperłącza

Niniejsza Witryna może zawierać hiperłącza do innych witryn, które nie są prowadzone ani monitorowane przez Alpiq ("Witryny Osób Trzecich"), do których niniejsza uwaga dotycząca ochrony danych nie ma zastosowania. Witryny zewnętrzne mogą instalować własne cookies i mogą być w stanie zbierać Państwa Dane Osobowe. Alpiq nie monitoruje Witryn Osób Trzecich i nie odpowiada za nie, jak również nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ich zawartość czy politykę prywatności. Jeżeli wjedziecie na Witrynę Osoby Trzeciej klikając na hiperłącze, zalecamy, abyście zapoznali się uważnie z ich deklaracją prywatności.


Ujawnianie i dzielenie się informacjami

Poza niżej wyszczególnionymi wyjątkami, Państwa Dane Osobowe nie będą ujawniane żadnym osobom trzecim bez Waszej wyraźnej zgody:

  • Wasze Dane Osobowe mogą zostać przekazane dalej i przechowywane w ramach Grupy Alpiq. Alpiq posiada oddziały w Szwajcarii, różnych krajach na terenie Europejskiego Obszaru Ekonomicznego oraz nielicznych innych państwach.

  • Wasze Dane Osobowe mogą zostać przekazane do dostawców usług zapewniających wsparcie naszej Witryny lub też w inny sposób wspierających naszą działalność. Tacy dostawcy usług będą przetwarzać Wasze Dane Osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i są zobowiązani umowami do ochrony ich poufności.

  • Wasze Dane Osobowe mogą zostać ujawnione władzom krajowym lub sądowniczym, jeżeli będzie tego wymagać prawo bądź inne przepisy.

  • Wasze Dane Osobowe mogą zostać ujawnione wedle uznania Alpiq, jeżeli firma uzna to za konieczne w celu ochrony swoich interesów, interesów swoich klientów lub społeczeństwa.


Bezpieczeństwo i poufność danych

Domyślnie transfer danych przez Internet na nasz serwer nie jest szyfrowany. Dane Osobowe są przesyłane w otwartej sieci, która jest dostępna dla wszystkich. Nie możemy zagwarantować poufności jakiejkolwiek korespondencji czy Danych Osobowych przesyłanych poprzez takie sieci otwarte. Alpiq nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za żadne bezpośrednie czy pośrednie straty lub szkody wynikające z transferu danych pomiędzy odwiedzającymi naszą Witrynę a Alpiq.

Niemniej jednak wdrożyliśmy politykę i zasady bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia techniczne chroniące przechowywane i przetwarzane przez nas Dane Osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem, nieautoryzowanymi modyfikacjami, bezprawnym zniszczeniem czy też przypadkową utratą. Te środki bezpieczeństwa gwarantują autentyczność naszej Witryny, jak również integralność i poufność danych przesyłanych przez naszą sieć prywatną (Intranet).

Dostęp do Danych Osobowych jest ograniczony do tych naszych pracowników, którym informacje te są potrzebne do udzielenia odpowiedzi na zapytania i świadczenia żądanych usług. Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania poufności Danych Osobowych.


Przechowywanie danych

Zgodnie ze stosownymi przepisami o ochronie danych osobowych, Dane Osobowe są przechowywanie jedynie tak długo, jak jest to konieczne dla wyznaczonych celów.


Prawa użytkowników

Użytkownik ma prawo do bycia informowanym oraz jest uprawniony do żądania korekty bądź skasowania swoich Danych Osobowych. Z chwilą otrzymania przesłanego na adres webmaster@alpiq.com żądania użytkownika, w ciągu 30 dni dostarczymy mu za darmo czytelną kopię jego Danych Osobowych. Ze względów bezpieczeństwa możemy podjąć właściwe kroki w celu ustalenia tożsamości użytkownika.


Biuro odpowiedzialne

Za przetwarzanie zbieranych w trybie on-line Danych Osobowych odpowiedzialność ponosi Alpiq Holding Ltd., Dział Komunikacji Korporacyjnej, z siedzibą w Olten, Szwajcaria. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat ochrony Waszych Danych Osobowych, poszumy o kontakt: webmaster@alpiq.com.


Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych

Za przetwarzanie zbieranych w trybie on-line Danych Osobowych odpowiedzialność ponosi Alpiq Holding AG, Dział Komunikacji Korporacyjnej, z siedzibą w Olten, Szwajcaria. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat ochrony Waszych Danych Osobowych, poszumy o kontakt: webmaster@alpiq.com.

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2009 r.