PL |EN
Alpiq w: Polska
Grupa Alpiq

Internetowa Polityka Prywatności Alpiq Group

Część I: Kiedy gromadzimy dane osobowe? Jakiego rodzaju są to dane?

Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce wierzy w uczciwe i przejrzyste przetwarzanie danych osobowych. Uważamy, że ważne jest, aby nasi goście i klienci wiedzieli, kiedy i jakie dane osobowe zbieramy. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 RODO. Gromadzimy jedynie dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową zgłaszających prośbę o kontakt lub zapytanie od mediów.

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową:

Prosimy zapoznać się z naszym Zawiadomieniem o Polityce ds. plików cookie.

Kiedy zgłaszają Państwo prośbę o kontakt:

Gromadzimy Państwa dane kontaktowe, a także informacje zawarte w prośbie.

Kiedy zgłaszają Państwo zapytanie od mediów: 

Gromadzimy Państwadane kontaktowe, a także informacje zawarte w zapytaniu od mediów.


Część II: Kto jest administratorem Państwa danych osobowych, w jakim celu je przetwarza i na jakiej podstawie prawnej?

Chcemy, aby nasi goście i klienci, których dane gromadzimy, mogli skutecznie wykonywać swoje prawa. Mają Państwo prawo wiedzieć, kto jest administratorem Państwa danych i do kogo w Państwa kraju możecie kierować prośby z nimi związane. Uważamy również, że ważne jest, aby znali Państwo cel gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawę prawną tych działań. Jako administrator Państwa danych osobowych jesteśmy odpowiedzialni za ich przetwarzanie po naszej stronie.

Pragniemy Państwa również poinformować, że Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce współpracuje z innymi firmami, aby zapewnić klientom najlepszą możliwą obsługę. Z tego powodu udostępniamy Państwa dane osobowe stronom trzecim. Mają Państwo prawo wiedzieć, kim są te strony trzecie i jak zabezpieczamy Państwa prawo do prywatności danych podczas ich przesyłania.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce
ul. Lecha Kaczyńskiego 26
00-609 Warszawa
Polska
Adres E-Mail: privacy-pl@alpiq.com

Jako administrator Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce określa cel i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową:

Proszę zapoznać się z naszym Zawiadomieniem o Polityce ds. plików cookie.

Kiedy zgłaszają Państwo prośbę o kontakt:

Cel: Dane osobowe, które zbieramy pozwalają nam przetwarzać Państwa zapytanie i udzielić właściwej odpowiedzi.

Podstawa prawna: Kiedy zbieramy Państwa dane osobowe związane z przetwarzaniem Państwa zapytania, czynimy to na podstawie słusznego interesu.

Kiedy zgłaszają Państwo zapytanie od mediów:

Cel: Dane osobowe, które zbieramy pozwalają nam przetwarzać Państwa zapytanie i udzielić  właściwej odpowiedzi. 

Podstawa prawna: Kiedy zbieramy Państwa dane osobowe związane z przetwarzaniem Państwa  zapytania, czynimy to na podstawie słusznego interesu.

Uwaga: Nie zamierzamy przetwarzać Państwa danych osobowych w celach innych niż wskazane powyżej.

Automatyczne podejmowanie decyzji, włącznie z profilowaniem

Nie używamy zebranych od Państwa danych osobowych do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu. Ponadto nie przetwarzamy Państwa danych automatycznie w celu oceny pewnych aspektów osobistych.


Część III: Komu przekazywane są dane osobowe?

Alpiq może przekazywać Państwa dane osobowe odbiorcom wewnętrznym. Odbiorcy ci otrzymują dostęp do Państwa danych w celu realizacji celów opisanych wcześniej. W ramach Alpiq dane te mogą być przekazane następującym odbiorcom odpowiedzialnym za:

  • Relacje z mediami 
  • Marketing 
  • Zasoby ludzkie 

Alpiq nie udostępnia Państwa danych osobowych odbiorcom zewnętrznym (osobom trzecim), zamierzającym wykorzystywać je do celów marketingu bezpośredniego, chyba że udzielili Państwo wyraźnej zgody na takie udostępnianie.


Część IV: Jak długo przechowywane są dane osobowe? Jakie są Państwa prawa i jak możecie je egzekwować?

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Nie będziemy przechowywać żadnych danych osobowych dłużej niż to konieczne do spełnienia zgodnych z prawem celów, takich jak wykonanie umowy z Państwem lub przestrzeganie obowiązkowych okresów przechowywania danych.

Aby zapewnić, że dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż to konieczne, ustanowiliśmy limity czasowe, po których następuje usunięcie danych oraz procedury okresowego przeglądu danych.

Jakie są Państwa prawa i jak możecie je egzekwować?

Prawo do wycofania zgody: W każdej chwili mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Kontaktując się z Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce (patrz Część II).

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: W każdej chwili, z powodów związanych z konkretną sytuacją, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, których sprzeciw dotyczy, z uwzględnieniem profilowania. W takiej sytuacji firma Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie przedstawić prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które będą nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i swobód lub przetwarzanie tych danych będzie niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Marketing bezpośredni: Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy w szczególności marketingu bezpośredniego. W każdej chwili mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w związku z takim marketingiem, który obejmuje profilowanie w zakresie związanym z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo dostępu: Mają Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane, czy nie. Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe mają Państwo prawo żądać do nich dostępu oraz informacji związanych z ich przetwarzaniem.

Prawo do sprostowania: Mają Państwo prawo do żądania sprostowania niedokładnych danych osobowych i takie sprostowanie będzie dokonane bez zbędnej zwłoki. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym"): Mają Państwo prawo do uzyskania od nas usunięcia Państwa danych osobowych i takie usunięcie będzie dokonane bez zbędnej zwłoki, jeżeli nie jest to wyłączone na mocy art. 17(3) RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Mają Państwo prawo do uzyskania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w każdym z następujących przypadków:kwestionowana jest dokładność, przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Państwo żądają ograniczenia zamiast usunięcia danych; nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do korzystania z roszczeń obronnych lub prawnych lub sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione powody administratora będą nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i swobód.

Prawo do przenoszenia danych: Mają Państwo prawo do uzyskania od nas danych osobowych, które Państwo nam przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu komputerowego formacie i mają Państwo prawo do przekazania tych danych do innego administratora bez przeszkód ze strony Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce, do której przekazano te dane osobowe.

Wykonywanie praw: Swoje prawa mogą Państwo egzekwować korzystając z naszych formularzy: NACIŚNIJ TUTAJ.

Co zrobimy w odniesieniu do stron trzecich, którym ujawniono dane osobowe?

Uwaga: Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce będzie informować o każdym poprawieniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych każdego odbiorcę, któremu ujawniono Państwa dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymagać będzie niewspółmiernie dużego wysiłku. Na Państwa prośbę możemy przekazać Państwu listę takich odbiorców.


Część V: Jakie zabezpieczenia stosujemy w celu ochrony danych osobowych?

Żaden transfer danych za pośrednictwem internetu nie jest w pełni bezpieczny ani wolny od błędów, jak również przechowywane dane nie są wolne od luk w zabezpieczeniach. Jednakże środki techniczne i organizacyjne, które stosujemy my i nasi partnerzy, zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych, w tym zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych oraz ich nieuprawnionemu wykorzystaniu, oraz nieuprawnionemu dostępowi do urządzeń wykorzystywanych do ich przetwarzania.

Używamy różnych środków bezpieczeństwa, w tym wyrafinowanych narzędzi szyfrujących i uwierzytelniających, aby zachować bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonych sieciach i są dostępne tylko dla ograniczonej liczby osób, które mają specjalne prawa dostępu do takich systemów i są zobowiązane do zachowania poufności tych informacji. Wszystkie informacje, które Państwo nam przekazują, są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.


Część VI: Jak złożyć skargę?

Prawo do złożenia skargi u naszego Koordynatora ds. polityki ochrony danych osobowych:

W przypadku reklamacji proszę skontaktować się z naszym Koordynatorem ds. polityki ochrony danych osobowych:

Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce
ul. Lecha Kaczyńskiego 26
00-609 Warszawa, Polska
Adres E-Mail: privacy-pl@alpiq.com

Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru:

Jeśli nie będą Państwo w stanie osiągnąć satysfakcjonującego rozwiązania z naszym wewnętrznym Koordynatorem ds. polityki ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzoru:

Polska
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa, Polska
Tel. 22 531 03 00
elektroniczna skrzynka podawcza dostępna na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt


Część VII: Postanowienia pozostałe

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych należących do stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności tych stron internetowych.

Zmiany polityki prywatności

Nasza Polityka Prywatności może być aktualizowana. Informacja o takiej aktualizacji będzie zamieszczona na naszej stronie internetowej przez 30 dni.

Pytania i opinie

Czekamy na Państwa pytania i komentarze dotyczące naszej polityki prywatności. Zapraszamy do kontaktu z nami (patrz Część II).


Ostatnia aktualizacja: listopad 2018