PL |EN
Alpiq w: Polska
Grupa Alpiq

Informacje prawne i wyłączenie odpowiedzialności

Definicje

Zastosowany w niniejszych informacjach prawnych, w informacji o ochronie danych osobowych oraz w różnych miejscach całej witryny internetowej termin "Alpiq" oznacza "Alpiq Ltd" jak również wszystkie należące do Grupy spółki i spółki zależne.


Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w naszej witrynie nie stanowią żadnych zaleceń czy oferty zawarcia wiążącej prawnie transakcji, a szczególności rekomendacji do nabycia instrumentów finansowych. Ponadto żadne produkty i usługi finansowe nie są w żadnym przypadku adresowane do osób fizycznych i prawnych zamieszkałych bądź posiadających swoją siedzibę poza granicami Szwajcarii.


Prognozy

Strony i dokumenty zawarte w tej witrynie mogą zawierać prognozy i przewidywania – tzn. stwierdzenia odnoszące się do przyszłych, a nie minionych wydarzeń.

Oprócz innych zdań, w szczególności niektóre z nich, odnoszące się do celów zarządczych, trendów w wynikach działalności, marż, kosztów, zwrotu z kapitału własnego, zarządzania ryzykiem i konkurencji mają charakter przewidywań. Słowa takie jak 'oczekuje', 'przewiduje', 'wierzy', 'poszukuje', 'szacuje', 'cele, 'zadania', 'projekty', 'zamiary' czy 'plany' oraz wszelkie ich odmiany i formy oraz podobne wyrażenia mają na celu identyfikację takich prognoz. Prognozy takie opierają się na naszych bieżących oczekiwaniach i pewnych założeniach, i dlatego związane są z pewnym ryzykiem i niepewnością.

W związku z powyższym rzeczywiste wyniki Alpiq mogą znacząco różnić się na niekorzyść od przedstawianych bądź implikowanych we wszelkich prognozach. Czynniki, które mogą spowodować bądź wnieść wkład w takie różnice obejmują bez ograniczeń: warunki gospodarcze, wpływ konkurencji, wydarzenia polityczne i gospodarcze w krajach, w których działa Alpiq, rozwój regulacji na rynku energii w Szwajcarii i na świecie oraz zmiany cen ropy naftowej oraz marży produktów Alpiq. Wszelkie prognozy dokonywane przez lub w imieniu Alpiq przestawiają wyłącznie sytuację w dniu ich faktycznego formułowania. Alpiq nie będzie uaktualniać prognoz tak, by odzwierciedlały one wszelkie zmiany w oczekiwaniach Alpiq względem takich prognoz ani też wszelkie zmiany wydarzeń, warunków czy okoliczności, na których zostały one oparte.


Ograniczenie odpowiedzialności

Alpiq bez ograniczeń wyłącza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody wszelkiego rodzaju, włączając w to szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne bądź wynikowe, jakie mogą zostać poniesione na skutek korzystania lub dostępu do niniejszej Witryny. Ponadto Alpiq wyłącza wszelką odpowiedzialność za wszelkie przypadki manipulowania systemami komputerowymi odwiedzających przez nieupoważnione osoby trzecie.

Informacje zawarte w niniejszej Witrynie zostały przedstawione wyłącznie dla ogólnych celów informacyjnych. Alpiq nie składa żadnych deklaracji na temat odpowiedniości, niezawodności, dostępności, dokładności czy kompletności informacji zawartych w niniejszej Witrynie dla jakichkolwiek celów. Alpiq nie składa żadnych deklaracji ani gwarancji na temat zawartości jakichkolwiek informacji zawartych na stronach, do których prowadzą hiperłącza.